De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Financiele verantwoording 2016

Exploitatie overzicht 2016
Baten Lasten
Bijzondere   baten

125

Kosten   lezingen

684

Contributie

3.400

Aanschaf Tabula Batavorum

935

Donaties

375

Kosten   secretariaat

510

Entreegeld   lezingen

97

Inrichting archief

98

Verkoop   boeken

9

Aanschaf  apparatuur

479

Diversen

32

Onvoorzien

80

Rente   spaarrekening

18

Bankkosten

221

Batig saldo

1.017

Totaal   baten

4.024

4.024

Balans per 31 december 2016.
Activa Passiva
Bank   lopende rekening

1735

Eigen vermogen

4.445

Bank   Spaarrekening

2682

Kas

28

4.445

4.445