De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Geschiedenis van de binnenvisserij in midden Gelderland

Op dinsdag 17 april organiseren wij om 20.15 uur in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen een lezing over binnenvisserij. Wij beginnen een kwartier later omdat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op die dag om 19.30 start. Spreker is Ton Janssen secretaris van onze Kring.
In de lezing wordt ingegaan op het belang van de binnenvisserij in midden Gelderland. binnenvisserij is in dit verband alle visserij behalve de kust- en zeevisserij.
Al vanaf het ontstaan van de mensheid was vis een belangrijk deel van het volksvoedsel. De eerste nederzettingen werden altijd gesticht in de buurt van water waar vis in voorkwam. Als de vis daarin ook nog makkelijk te vangen was, was dat een pré. Die vis werd, individueel of door groepen die op elkaar ingespeeld waren, gevangen en vers opgegeten. Veel later ontstond de beroepsvisserij en daarmee de specialisatie en verdere ontwikkeling in vistechnieken. Overigens met het gevaar van overbevissing. Vooral op de grote rivieren beleefde de visserij een grote bloei tot aan het begin van de 20e eeuw. Door allerlei omstandigheden ging de visserij voor een groot deel teloor om later een revival te beleven in viskwekerijen die doen denken aan bio-industrie.
Diverse vissoorten komen aan de orde evenals het overheidsingrijpen om visserij te redden. Ook wordt kort ingegaan op de pleziervisserij van tegenwoordig. Die kan beschouwd worden als de opvolger van dit eeuwenoude, door velen beoefende ambacht.
De lezing is voor iedereen toegankelijk. Aan niet-leden van de Historische Kring vragen wij een bijdrage van € 3,- ter bestrijding van de kosten.