De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Zij werden geroepen

Op 1 december jl. presenteerde Jan van Boeijen zijn nieuwe boek met als titel “Zij werden geroepen”. Dit boek gaat over de zes in het voormalige Ned. Indië gesneuvelde militairen die door het monument voor het voormalige gemeentehuis in Andelst worden herdacht. Jan heeft uitgebreid studie gedaan naar het leven van deze mannen.
Het resultaat hiervan is dat in het boek, dat zeer fraai vorm gegeven is, in feite 6 biografieën zijn opgenomen. Deze levensbeschrijvingen geven inzicht in het leven in onze dorpen (Zetten, Herveld-Andelst en Oosterhout) in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw en in de oorlogstijd. Uiteraard komen ook de belevenissen in Indonesië aan de orde.
Jan vertelt tijdens deze lezing uitgebreid over de totstandkoming van het boek, waar hij jarenlang aan heeft gewerkt. Natuurlijk is het boek die avond ook te koop.
De oorlog in Indië (van 1947 t/m 1949 met een staartje rond 1960 in Nieuw Guinea) is in de loop der tijd in de vergetelheid geraakt. Zoals al eerder opgemerkt biedt het boek ook een inzicht in het leven in onze dorpen in lang vervlogen tijden. Daarom heeft onze Kring het initiatief genomen een educatief programma op te stellen voor belangstellende scholen.