Doelstelling en beleidsplan

INLEIDING.
Dit plan geldt voor de jaren 2019-2024 en zal in de toekomst worden vervangen door een plan dat een looptijd heeft van 5 jaren. Het plan is bestemd voor de leden van de Historische Kring Midden-Betuwe (de Kring) en voor allen die belangstelling hebben voor de doelstellingen van de Kring. De vereniging heeft -zoals in artikel 2 van de statuten omschreven – ten doel: “ de bevordering van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis, in de ruimste zin van het woord”. Dit doel wordt in het bijzonder nagestreefd in haar werkgebied te weten: de dorpen Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten en de hun omliggende gebieden.

ACTIVITEITEN OM DIT DOEL TE BEREIKEN.
De Kring organiseert gedurende het jaar een zevental lezingen, die betrekking hebben op onderwerpen die inzicht geven in onze historie. De nadruk ligt daarbij op lokale geschiedenis.
De Kring bevordert het opsporen, onderzoeken en registreren van de historie van haar hierboven omschreven werkgebied.
Dit geschiedt door middel van:
• Bronnenonderzoek
• Het faciliteren van Archeologisch onderzoek. De Kring heeft een werkgroep archeologie.
• Het verzamelen van voorwerpen die een historische waarde hebben en het veilig stellen daarvan.
• Genealogisch onderzoek doen. De aldus verkregen gegevens ordenen en vastleggen in computersystemen
• Het bewaken van het erfgoed, bijvoorbeeld monumenten, en het behoud daarvan.
• Samenwerking met andere instellingen en verenigingen, die relevant zijn voor onze doelstellingen.
• Het publiceren van resultaten van onze activiteiten om de inwoners van ons werkgebied te informeren en te interesseren om onze doelstellingen te steunen.

WERKWIJZE OM HET DOEL TE BEREIKEN.
Om dit doel te bereiken zal de Kring de volgende werkwijze volgen:
• Voor specifiek te definiëren onderwerpen c.q. werkzaamheden zullen werkgroepen in het leven worden geroepen resp. zijn werkgroepen geïnstalleerd. Deze werkgroepen kunnen zowel een tijdelijk als een definitief karakter hebben al naar gelang de aard van die groep.
Indien een werkgroep een specifieke onderzoeksopdracht heeft, dan zal het onderzoek altijd eindigen met een schriftelijk verslag, dat in het documentatiecentrum van de Kring wordt opgeslagen.
Het bestuur installeert de werkgroepen en geeft ze een werkopdracht.
• De Kring richt een documentatiecentrum in en zorgt voor een behoorlijke archivering van de daarin opgeslagen zaken. Hierdoor moet de toegankelijkheid van het centrum worden gewaarborgd. In het documentatiecentrum is ruimte beschikbaar voor belangstellenden die onderzoek willen doen naar onze historie. Eventueel kunnen in het centrum opgeslagen zaken worden uitgeleend. In een dergelijk geval wordt de identiteit van de leners vastgelegd evenals het geleende voorwerp. Daarnaast wordt de termijn van het leen vastgelegd.
• De Kring verzamelt voor haar doelstellingen belangwekkende voorwerpen en geeft het publiek te kennen dat zij belangstelling heeft voor die voorwerpen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze voorwerpen onnodig verloren gaan.
• De Kring zal het publiek informeren over haar resultaten door het uitgeven van publicaties zoals het uitgeven van boeken en brochures, het verzorgen van een website en alle overige relevante middelen om het publiek te informeren en te betrekken in haar doelstellingen.
• Om deze activiteiten financieel te kunnen realiseren betalen de leden van de Kring een jaarlijkse contributie. Daarnaast tracht de Kring door middel van het uitgeven van publicaties een aanvullend inkomen te verwerven.
• Alle inkomsten en een eventueel opgebouwd vermogen wordt besteed aan de realisatie van de in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen.

BELONINGSBELEID.
De Kring heeft geen betaald personeel in dienst. Onkosten die worden gemaakt om de vereniging haar activiteiten te laten uitvoeren worden uiteraard wel vergoed. Het bestuur beoordeelt de hoogte en de redelijkheid van de gemaakte onkosten en geeft toestemming voor uitbetaling.

2012 Statuten