De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Over de Vrijmetselarij

Op dinsdag 21 januari 2020 zal Marion van Maanen een voordracht verzorgen met als titel “Over de Vrijmetselarij”. Zoals gebruikelijk vindt de lezing plaats in Dorpshuis ” de Oude School” in Hemmen. De aanvang is om 20.00 uur.

Wat is Vrijmetselarij eigenlijk? De beweging bestaat al eeuwen, in ieder geval sinds de 18e eeuw. Zij is altijd omgeven geweest door een zekere geheimzinnigheid, niet in laatste plaats omdat zij machtige tegenstanders heeft gehad.

Bovendien kent de beweging nogal wat “geheime” symbolen en rituelen. Marion zal een en ander vanavond verduidelijken.

Net zoals zo veel mensen dat doen, stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: “Wat is mijn plaats en taak in deze wereld” en “Waarom ben ik hier?”. Vrijmetselaren zoeken individueel, maar wel in broederschap en met behulp van symbolen naar het “Ken U Zelve“. Zij beseffen dat zij maar een schakel zijn in de keten van alle mensen.

De vrijmetselarij inspireert iedere ‘’schakel” door het ondergaan en meebeleven van rituelen.

De symboliek is ooit ontleend aan de bouw van kathedralen in de middeleeuwen. Toen gold ook het (gilde) leerstelsel waarin de vakman (bijvoorbeeld de metselaar) van leerling, via gezel opklom naar meester.

Deze ontwikkelingsweg duurt 3 tot 4 jaar. Maar ieder mens blijft zijn leven lang ook leerling. Leren stopt nooit!

Als hij leerling in de vrijmetselarij is tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Als gezel toetst hij of zij de relatie tot de medemens. In de derde of meestergraad probeert de Vrijmetselaar zijn houding te bepalen ten opzichte van het onnoembare: iets dat de vrijmetselaren symbolisch aanduiden met de Opperbouwmeester de Heelals’.

De vrijmetselaar probeert op deze wijze te komen tot een betere levenshouding.

Zijn of haar levenshouding wordt ten opzichte van iedere geloofsovertuiging door al zijn Broeders of Zusters in de wereldomvattende broederketen gerespecteerd.