De Historische Kring Midden-Betuwe doet er alles aan om de informatie op deze site correct weer te geven. Mocht U fouten ontdekken dan zijn we U zeer erkentelijk als U ons daar op wijst. Wij zullen, uiteraard na verificatie, graag de omissie herstellen c.q. verwijderen.

Rechtsspraak en straffen in vroegere tijden

Op 17 maart verzorgen onze leden Wim Huijbrechts en Ed Janssen een voordracht over de gang van zaken rondom het recht door de eeuwen heen. De aanvang is dit keer om 20.15 uur omdat wij voorafgaand onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden.

Vanaf de oertijd ontstonden er allerlei conflicten. Aanvankelijk gold het recht van de sterkste. Wraak was de normaalste zaak van de wereld. Toen men nog in familieverbanden of stammen leefde, was alles en iedereen daarbuiten een potentiële vijand. Een misdaad binnen de stam werd zwaar opgevat en streng afgehandeld. Nadat men in grotere verbanden ging leven ontstond het streek- en landsrecht. Het individu werd niet langer alleen beschermd door de stam maar ook door de overheid. De Romeinen kenden al het principe van gelijke rechten voor iedereen. Al was straf bij hen nog wel veel gebaseerd op de wraakgedachte. Tijdens de Verlichting in de 18e eeuw veranderde dat geleidelijk. Men trachtte de (jonge) misdadiger “op te voeden” en bedacht daar van alles voor. Er kwam meer mededogen en de wreedheid van straffen nam duidelijk af. De doodstraf (die allerlei, soms zeer wrede vormen kende) ging men langzaam als inhumaan zien. Kortom, de rechtspraak ging in de richting van het geven van een tweede kans. Uitzonderingen daargelaten.

Er wordt ook stilgestaan bij de organisatie van de huidige rechtspraak in ons land.
Iedereen is welkom bij deze lezing. Niet-leden van de Kring vragen wij om een bijdrage van € 3,- ter bestrijding van de kosten.